10 min read

Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД дебютира на Българска фондова борса на 8 юни – Прессъобщение 2.6.20.

Резултатите на дружеството отбелязват положителни тенденции

СОФИЯ, 02.06.2020 г. – На 8 юни започва търговията с акциите на системния интегратор Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД (ТБС Груп) на Българска фондова борса (БФБ).

Тогава ще бъдат предложени за продажба 7% от компанията при минимална цена от 7.60 лв. за акция. Мениджър на емисията е Елана Трейдинг АД.

С това ТБС Груп изпълнява плана си от началото на годината да предложи лимитирана част от компанията на фиксирана атрактивна цена и респективно да даде възможност на повече инвеститори да запишат акции. Компанията вярва, че по този начин ще се даде възможност на по-широк кръг от заинтересовани да погледнат компанията от позицията на акционери преди основното предлагане през втората половина на месец септември.

Процедурата

За предлагането се запазват първоначално обявените планове за продажба на до 30% от капитала в рамките на два транша през 2020 г. – юни и септември, при първоначално обявените параметри – 7.60 лв. минимална цена на Транш 1, стартиращ на 8 юни, и цена на база 8.5 пъти EBITDA към юни 2020 през септември 2020 г. Транш 1 ще продължи 10 работни дни до 19 юни включително, съгласно актуализираната Процедура за продажба от 01.06.2020 г.

“Компанията и акционерите й имат ангажимент и вярват, че поетият през есента на 2019 г. път към публичността е правилният в дългосрочното й развитие. Бизнес моделът на компанията разчита на комплексни и дългосрочни договорни отношения, което смекчава ефекта от резки промени на бизнес климата като извънредните обстоятелства, свързани с COVID-19. Вярваме, че изминалите няколко месеца ще направят продуктите и услугите, които предлагаме на пазара, още по-атрактивни и ще дадат възможност на компанията да излезе от текущата ситуация с по-голям потенциал в дългосрочен план,” заяви Иван Житиянов, главен изпълнителен директор на ТБС Груп.

Инвеститорският интерес към дружеството, включително от международни инвеститори, преди и след COVID, остава силен, а технологичният сектор става още по-притегателен за тях с оглед на новите икономически реалности.
Разделянето на предлагането на два транша цели да даде възможност на по-широк кръг инвеститори да инвестират в компанията на ранен етап, с което да се уверят в потенциала и да имат възможност да затвърдят решението си при по-големия втори транш. Обстоятелствата около COVID-19 не позволиха да се остави по-дълъг период между транш 1 и 2, но той е достатъчен, за да могат инвеститори и акционери да се убедят в текущия и дългосрочния потенциал на компанията.

“Вярвам, че запазената минимална цена продължава да дава адекватна отстъпка за инвеститорите, особено предвид силните резултати на компанията към 31.03.2020 г., и средните нива, на които се търгуват книжата на технологичния сектор по света преди и след COVID, подкрепена допълнително с непроменените очаквания за междинен дивидент от 4 млн. лв. през 2020 г.,” каза още Житиянов.

Резултатите

Съгласно данните от обявените през миналата седмица резултати на Групата за първо тримесечие на 2020 г. и одитираните отчети за 2019 г., консолидираните приходи отбелязват значителен ръст на дванадесетмесечна база, като размерът им за периода 01.04.2019-31.03.2020 г. (127.1 млн. лв.) надвишава с 15% продажбите за календарната 2019 г. Изчислената на същата база, нетната печалба достига 11.4 млн. лв., като нараства с 40% спрямо календарната 2019 г.

Само за първото тримесечие на тази година, Групата отчита приходи от 36.7 млн. лв., отбелязващи увеличение от 84% спрямо аналогичния период на 2019 г. С основен принос се откроява отчетеният ръст от 118% в България, където ТБС ЕАД реализира значително по-широк набор от проекти във всички сектори на местния пазар, както и продължаващи регулярни приходи от мултинационални клиенти. Ръст от 43% отбелязват и продажбите в Сърбия, Черна Гора, Босна и Словения, където Групата ускорява значително доставките към традиционни клиенти от телекомуникационния сектор. Към консолидирания ръст се числят и приходите от стартиралите в края на 2019 г. продажби в Македония и Албания.

Обратно изкупуване

Допълнително, като продължение на обявените ключови планове на Дружеството да стимулира служителите си с акции, мениджмънтът на ТБС Груп предлага на акционерите и програма за обратно изкупуване на акции до края на 2020 г. при ценови диапазон от 7.40 лв. – 11.00 лв. на акция. Предложението ще се гласува на насроченото за 30 юни извънредно общо събрание на акционерите.

Информация за дружеството:
– Уебсайт: https://www.tbs.tech/
– Проспект за публичното предлагане: https://www.tbs.tech/documents/prospectus/
– Уведомление за финансово състояние към 31.03.2020 г.:http://www.tbs.tech/documents/financial-reports/
– Процедура за продажба на акции: https://www.tbs.tech/wp-content/uploads/2020/06/proczedura-podpisana.pdf
– Презентация на резултатите към 31.03.2020 г.: https://www.tbs.tech/wp-content/uploads/2020/06/tbsg-0320a-pub.pdf

За допълнителни въпроси, моля свържете се с нас на и-мейл marcomms@tbs.tech

За Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД
Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД (ТБС Груп) е създадена през 2019 г. в резултат на отделянето на дейността по предоставяне на решения и услуги в областта на информационните и комуникационните технологии от групата на Телелинк България ЕАД. Историята на дейността датира още от 2004 г., когато тя стартира в България, и преминава през постъпателно разрастване в региона на Западните Балкани и на международния пазар на глобалните ИТ услуги. Днес бизнесът на ТБС Груп се фокусира върху седем технологични област, прилагайки холистичен подход към ИТ предизвикателствата. Групата има повече от 200 служители, присъствие в седем държави и над 200 клиента от различен мащаб и сфери на дейност и широка мрежа от партньорства със световни технологични лидери като Cisco, Microsoft, DellEMC, IBM VMware и др. Мисията на компанията е да опростява сложното и да помага на клиентите си да постигат своите цели чрез технологиите.

###

SOFIA, June 2 – Bulgarian system integrator Telelink Business Services Group AD (TBS Group) will float its shares on the Bulgarian Stock Exchange (BSE) on June 8, 2020.

The company will offer 7% of its shares at a minimum price of 7.60 Bulgarian levs per share. The offering is managed by Elana Trading AD.

With this step TBS Group fulfills its plan from the beginning of 2020 to offer a limited share of its stock at a fixed attractive price and give more investors the chance to subscribe for shares. TBS Group believes that the move will provide the possibility to a larger number of interested parties to get to know the company from the position of shareholders before the main offering which is scheduled for the second half of September 2020.

The Procedure

The company keeps its initial plans to sell up to 30% of its capital in two tranches during 2020 – in June and September. The parameters remain unchanged: a minimum price of 7.60 levs per share for Tranche 1, starting on June 8, and a Tranche 2 price, equal to 8.5 times the EBITDA until June 2020, in September. Tranche 1 will continue for 10 working days until June 19, under the updated Offering Procedure from June 1, 2020.

“The company and its shareholders believe that the road to becoming a public company, which started in the autumn of 2019, is the right one for its long-term development. Our business model relies on complex and long-term contract relationships, which softens the effect of sharp business climate changes like the emergency circumstances related to COVID-19. We believe that the past few months will make our products and services even more attractive on the market and will give us the opportunity to overcome the current situation with even bigger potential in the long term,” said TBS Group CEO Ivan Zhitiyanov.

The investors’ interest in the company, including foreign investors, before and after the pandemic, remains strong while the technology sectors becomes even more attractive to them in the new economic reality.

The split of the offering in two tranches is aimed at giving an opportunity to a broader circle of investors to buy shares in the company at an earlier stage, which will allow them to witness the company’s potential, and expand their holdings during the bigger second tranche. The emergency situation related to the COVID-19 pandemic did not allow for a longer period between the tranches, but it is still long enough for investors and shareholders to become convinced in the current and long-term potential of the company.

“I believe that the unchanged minimum price still provides an adequate discount to investors, based on our strong results for the period ending March 31, 2020 and on the average prices of technology stocks around the world before and after COVID-19. This is additionally supported by our unchanged expectations for an interim dividend of 4 million levs in 2020,” Zhitiyanov added.

The Results

According to the Group’s Q1 2020 results and 2019 audited annual results, published last week, the consolidated revenue grew considerably on an annual basis, reaching 127.1 million levs for the period April 2019 – March 2020, which is 15% up from compared to the calendar year 2019. The net profit for the same period totaled 11.4 million levs, which is up 40% compared to the calendar year 2019.

For the first quarter of this year alone, the revenue was 36.7 million levs, up 84% from the same period of 2019. The main contributor to the increase was the 118% growth on the Bulgarian market where TBS Group had won a broader range of projects in all sectors, accompanied by a regular revenue from multi-national customers. Sales rose by 43% Serbia, Montenegro, Bosnia and Herzegovina, and Slovenia where the company accelerated its deliveries to traditional clients from the telecom sector. The consolidated revenue growth was also supported by revenue coming from Macedonia and Albania, where TBS Group started sales operations in 2019.

Buyback

In addition, as part of the Group’s key plans to incentivize its employees through stock options, the company’s management will offer to its shareholders a share buyback program to run until end-2020 at a price range of 7.40 – 11.00 levs per share. The proposal will be voted at an extraordinary general shareholders’ meeting scheduled for June 30.

Information about the company

• Website: https://www.tbs.tech/
• Public offering prospectus: https://www.tbs.tech/documents/prospectus/
• Financial results until March 31, 2020: http://www.tbs.tech/documents/financial-reports/
• Share sale procedure: https://www.tbs.tech/wp-content/uploads/2020/06/proczedura-podpisana.pdf
• Financial results presentation: https://www.tbs.tech/wp-content/uploads/2020/06/tbsg-0320a-pub.pdf

For further questions, please contact us at: marcomms@tbs.tech

About Telelink Business Services Group AD

Telelink Business Services Group AD (TBS Group) was set up in 2019 after the System Integration unit spun off from Telelink Holding. TBS focuses on seven technology streams, providing a holistic approach to IT challenges. The company has over 200 employees, sales offices in seven countries and more than 200 enterprise and SMB customers from different sectors. TBS has a broad network of partnerships with global technology leaders like Cisco, Microsoft, IBM, DellEMC, VMware, etc. The company’s mission is to simplify the complex and enable businesses to do great things by utilizing technology.