1 min read

Уведомление на основание чл. 114а, ал. 9 от ЗППЦК, във връзка с чл. 114, ал. 3 от закона, за доставки на оборудване от дъщерно дружество „Телелинк Бизнес Сървисис“ ЕАД.