1 min read

Уведомление относно начало на обратно изкупуване на собствени акции

Правно основание: чл. 111, ал. 6 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа

Във връзка с решение на редовно годишно общо събрание на акционерите, проведено на 21.06.2021 г. и на основание разпоредбата на чл. 111, ал. 6 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, уведомяваме за взето решение от Управителния съвет на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД за стартиране на процедура по обратно изкупуване на до 42 000 броя собствени акции, представляващи 0.336% от капитала на Дружеството, което е в рамките на ограничението по чл. 111, ал. 5 от ЗППЦК. Инвестиционният посредник, на който е подадена поръчката е ИП „Елана Трейдинг“ АД.