1 min read

Уведомление относно сключени сделки, съгл. чл. 114а от ЗППЦК