1 min read

Уведомление, съгл. Чл. 114а, ал. 9 от ЗППКЦ за вписано ново дъщерно дружество – Телелинк Бизнес Сървисис Д.О.О. в Търговския регистър на Република Хърватия