1 min read

Уведомление във връзка проведено извънредно общо събрание на акционерите на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД на 10.12.2020