1 min read

Уведомление за обратно изкупени акции към 21.07.2022

Във връзка с взето на 25.05.2022 г. решение на Управителния съвет на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД (наричано за краткост „Дружеството“), и във връзка с уведомление, подадено чрез интернет платформата X3 News от 26.05.2022 г., съгласно чл. 111, ал. 6 от ЗППЦК за започване на изкупуване на до 42  000 (четиридесет и две хиляди) броя акции от капитала на Дружеството, Ви уведомяваме, че:

Към 21.07.2022 г., Дружеството е изкупило допълнително  300 (триста) броя акции към  притежаваните 5 730 броя акции, като с това притежаваните от Дружеството акции са общо 6 030 броя (шест хиляди и тридесет)  броя акции, представляващи 0.0482 %  от капитала му.