1 min read

Уведомление за обратно изкупени акции, съгл. чл. 17, пар. 1 от Регламент 596/2014 г. и чл. 111, ал. 8 от ЗППЦК

Във връзка с взето на 25.05.2022 г. решение на Управителния съвет на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД (наричано за краткост „Дружеството“), и във връзка с уведомление, подадено чрез интернет платформата X3 News от 26.05.2022 г., съгласно чл. 111, ал. 6 от ЗППЦК за започване на изкупуване на до 42 000 (четиридесет и две хиляди) броя акции от капитала на Дружеството, Ви уведомяваме, че:

Към 16.06.2022 г., Дружеството е изкупило допълнително 874 (осемстотин седемдесет и четири) броя акции към притежаваните 3 356 броя акции, като с това притежаваните от Дружеството акции са общо 4 230 броя (четири хиляди двеста и тридесет) броя акции, представляващи 0.0338 % от капитала му.