1 min read

Уведомление за обратно изкупени акции, съгл. чл. 17, пар. 1 от Регламент 596/2014 г. и чл. 111, ал. 8 от ЗППЦК