1 min read

Уведомление за обратно изкупуване на акции, съгл. чл.111, ал.6 от ЗППЦК