1 min read

„Уведомление за взето решение за разпределяне на дивидент, съгл. чл.115в, ал.4 от ЗППЦК “

С настоящото уведомяваме, че на извънредното Общо събрание на акционерите на “Телелинк Бизнес Сървисис Груп” АД, проведено на 21.09.2022 г., е взето решение за разпределяне на печалбата на Дружеството и изплащане на 6-месечен дивидент на база приетия от общото събрание на акционерите 6-месечен финансов отчет, както следва:

  • Вид на дивидента: паричен
  • Общ размер на дивидента /бруто/: BGN 10 125 000.00
  • Размер на дивидент за една акция /бруто/: BGN 0.81
  • Размер на дивидент за една акция /нето/ : BGN 0.769
  • Период на изплащане на дивидента: в съответствие със законово предвидените срокове, но не по-късно от 60 дни от решението на Общото събрание
  • Финансова институция, чрез която ще се изплаща дивидентът: „УниКредит Булбанк“ АД
  • Дата, към която се определя акционерният състав, съгласно чл. 115в, ал. 3 от ЗППЦК: 05.10.2022 г.

В срока по чл. 59, ал. 1 от Наредба № 8 от 03.09.2020 г. за изискванията към дейността на централните депозитари на ценни книжа, централния регистър на ценни книжа и други лица, осъществяващи дейности, свързани със сетълмента на ценни книжа (Наредба № 8), Управителният съвет ще определи начална и крайна дата за изплащане на дивидента, за което всички заинтересовани лица ще бъдат информирани с нарочно уведомление.

Протоколът от извънредното общо събрание на акционерите на “Телелинк Бизнес Сървисис Груп” АД , проведено на 21.09.2022г. е публикуван чрез x3news и e достъпен интернет страницата на дружеството.