1 min read

Уведомленията по чл. 148Б от ЗППЦК, относно получени уведомления по чл.145 от ЗППЦК за значително дялово участие в капитала на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД