Consolidated Management report & Consolidated Financial Statements – 31.12.2019

1 min read Read more

Separate Management report & Separate Financial Statements – 31.12.2019

1 min read Read more

Декларация за корпоративно управление на ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ГРУП” АД съгласно чл.100Н, ал.8 от ЗППЦК – към консолидиран отчет

1 min read Read more

Декларация за корпоративно управление на ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ГРУП” АД съгласно чл.100Н, ал.8 от ЗППЦК – към консолидиран отчет

1 min read Read more

Форми на КФН към годишен консолидиран отчет на ТБСГ към 31.12.2019

1 min read Read more

Форми на КФН към годишен консолидиран отчет на ТБСГ към 31.12.2019

1 min read Read more

Декларация по чл. 100н, ал. 4, т. 4 от ЗППЦК

1 min read Read more

Декларация по чл. 100н, ал. 4, т. 4 от ЗППЦК

1 min read Read more

Консолидиран финансов отчет на ТБСГ за 2019г.

1 min read Read more

Консолидиран финансов отчет на ТБСГ за 2019г.

1 min read Read more

Годишен консолидиран доклад за дейността на ТБСГ за 2019г, Допълнителна информация по Раздел VI А от Приложение № 10 на Наредба № 2 на КФН

1 min read Read more

Годишен консолидиран доклад за дейността на ТБСГ за 2019г, Допълнителна информация по Раздел VI А от Приложение № 10 на Наредба № 2 на КФН

1 min read Read more

Доклад на независим одитор към консолидиран финансов отчет на ТБСГ за 2019г

1 min read Read more

Доклад на независим одитор към консолидиран финансов отчет на ТБСГ за 2019г

1 min read Read more

Форми на КФН към годишен отчет към 31.12.2019

1 min read Read more

Форми на КФН към годишен отчет към 31.12.2019

1 min read Read more

Декларация по чл. 100н, ал. 4, т. 4 от ЗППЦК

1 min read Read more

Декларация по чл. 100н, ал. 4, т. 4 от ЗППЦК

1 min read Read more

Приложение № 11 към чл.32, ал.1, т.4, чл.35, ал.1.т.5 и чл.41, ал.1, т.4 от Наредба № 2 на КФН.

1 min read Read more

Приложение № 11 към чл.32, ал.1, т.4, чл.35, ал.1.т.5 и чл.41, ал.1, т.4 от Наредба № 2 на КФН.

1 min read Read more