Occupational Health and Safety Policy

1 min read Read more

1. Одиторски доклад към консолидиран финансов отчет за 2020

1 min read Read more

1. Report on the Audit of the Consolidated Financial Statement

1 min read Read more

2. Заверен от одитор консолидиран финансов отчет за 2020

1 min read Read more

2. Consolidated Financial Statement with Independent auditor’s report

1 min read Read more

3. Consolidated Financial Statement / Consolidated Annual Report

1 min read Read more

3. Счетоводна политика и обяснителни бележки/оповестявания към финансовия отчет

1 min read Read more

4. Консолидиран годишен доклад за дейността съгласно Приложение №10 от Наредба № 2

1 min read Read more

4. Consolidated Annual Report Appendix 10 to Ordinance 2

1 min read Read more

5. Декларация за корпоративно управление

1 min read Read more

5. Corporate Governance Statement

1 min read Read more

6. Декларации от отговорните в рамките на емитента лица по чл.100н, ал.4, т.3

1 min read Read more

6. Declaration article 100n, paragraph 4, item 3

1 min read Read more

7.1. Декларации по чл. 100н ал.4, т.4 от ЗППЦК – ЙК

1 min read Read more

7.1. DECLARATION Article 100n, paragraph 4, item 4 of Public Offering of Securities Act – JK

1 min read Read more

7.2. Декларации по чл. 100н ал.4, т.4 от ЗППЦК – ИЖ

1 min read Read more

7.2. DECLARATION Article 100n, paragraph 4, item 4 of Public Offering of Securities Act – IZ

1 min read Read more

8.1. Форми на финансови отчети КФН – Excel

1 min read Read more

8.1. Balance Sheet FSC- Excel

1 min read Read more

8.2. Форми на финансови отчети КФН – PDF

1 min read Read more