1 min read

ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ по чл. 7 от Регламент (ЕС) 596/2014 към индивидуален финансов отчет към 30.6.2021