1 min read

Доклад на независим одитор към консолидиран финансов отчет на ТБСГ за 2019г