1 min read

Консолидиран междинен финансов отчет към 30.06.2021