1 min read

I.2. Мотивиран доклад по чл.114 от ЗППЦК относно издаване на гаранции за изпълнени на ангажименти на дъщерните дружества