TBSG_2023-Q4_Приложение 4 към чл. 14 от Н2

1 min read Read more

TBSG_2023-Q3_Приложение 4 към чл. 14 от Н2

1 min read Read more

TBSG_2023-Q3_ПояснителниБележки

1 min read Read more

TBSG_ Q1 2023-Декларация Чл. 100о1 ЗППЦК

1 min read Read more

SPRAVKA_3_UVEDOMLEMIE_IND_3M_30.9.2023

1 min read Read more

SPRAVKA_3_UVEDOMLEMIE_IND_3M_30.9.2023

1 min read Read more

Декларация по чл.100, ал.4 от ЗППЦК

1 min read Read more

Форми / Справки на КФН  към 30.06.2023 г. – excel

1 min read Read more

Форми / Справки на КФН  към 30.06.2023 г. – PDF

1 min read Read more

Приложение № 4 към Наредба 2

1 min read Read more

Доклад за дейността на ТБСГ към 30.06.2023 г

1 min read Read more

Индивидуален финансов отчет към 30.06.2023 г.

1 min read Read more

Декларация по чл.100 ал.4

1 min read Read more

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 ОТ НАРЕДБА № 2 към уведомление за първо тримесечие на 2023г

1 min read Read more

Пояснителни бележки към уведомление за първо тримесечие на 2023г

1 min read Read more

Форми на КФН към уведомление за първо тримесечие на 2023г – Excel

1 min read Read more

Форми на КФН към уведомление за първо тримесечие на 2023г

1 min read Read more

Годишен одитиран индивидуален отчет 2022 – PDF 

1 min read Read more

Годишен одитиран индивидуален отчет 2022 – HTML 

1 min read Read more

Форми на КФН към Годишен одитиран индивидуален отчет за 2022 – Excel

1 min read Read more