Форма на КФН към Годишен одитиран консолидиран отчет за 2023 (xls)

1 min read Read more

Форма на КФН към Годишен одитиран консолидиран отчет за 2023

1 min read Read more

Годишен одитиран консолидиран отчет за 2023

1 min read Read more

Годишен одитиран индивидуален отчет за 2023

1 min read Read more

Годишен одитиран индивидуален отчет за 2023 – ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 100н, ал. 4, т. 3 от ЗППЦК 2023

1 min read Read more

Годишен одитиран индивидуален отчет за 2023 – Доклад на независимия одитор 2023

1 min read Read more

Годишен одитиран индивидуален отчет за 2023

1 min read Read more

Годишен одитиран индивидуален отчет за 2023 – Справка 1

1 min read Read more

Годишен одитиран индивидуален отчет за 2023 – Справка 1

1 min read Read more

Справки на консолидирана основа 2022 Excel

1 min read Read more

Справки на консолидирана основа 2022 PDF

1 min read Read more

Годишен консолидиран одитиран отчет  – 31.12.2022

1 min read Read more

Годишен одитиран индивидуален отчет 2022 – PDF 

1 min read Read more

Годишен одитиран индивидуален отчет 2022 – HTML 

1 min read Read more

Форми на КФН към Годишен одитиран индивидуален отчет за 2022 – Excel

1 min read Read more

Форми на КФН към Годишен одитиран индивидуален отчет за 2022 – PDF

1 min read Read more

Financial Overview 2022 PRELIMINARY CONSOLIDATED RESULTS AS OF DEC 31 2022

1 min read Read more

CONSOLIDATED ANNUAL FINANCIAL REPORT FOR 2021

1 min read Read more

Годишен консолидиран одитиран отчет на ТБСГ АД за 2021 г.

1 min read Read more

Форми на КФН PDF

1 min read Read more