1 min read

Уведомление относно отлагане на публикуването на Консолидиран годишен финансов отчет на Групата за 2019 г.

В съответствие с §45, т. 2 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на народното събрание от 13 март 2020 г., „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД ще представи консолидиран годишен финансов отчет за дейността на групата през 2019 г. до 29.05.2020 г.

Във връзка със съобщение на Комисия за финансов надзор от 27.03.2020 г. относно представяне на финансовите отчети от емитентите в рамките на удължените срокове и оповестяване на прогнозна дата за публикуване на финансовите отчети и причините за това, Ви уведомяваме, че прогнозната дата за представяне на Консолидиран годишен финансов отчет за дейността на групата през 2019 г. е 29.05.2020 г.

Причините за промяна в срока за публикуване на консолидирания отчети са свързани с обявеното от Народното събрание от 13.03.2020 г. извънредно положение в страната и приетия в тази връзка Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обнародван в Държавен вестник, брой 28 от 24.03.2020 г.