1 min read

КОНСОЛИДИРАН МЕЖДИНЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ (НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК)

Консолидираният междинен финансов отчет на  „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД за периода 01 януари – 30 юни 2022 г. на английски език  e публикуван на интернет страницата на дружеството и е достъпен на следния интернет адрес:

https://www.tbs.tech/documents/financial-reports/