1 min read

Уведомление относно сключен от дъщерното дружество “Телелинк Бизнес Сървисис” ЕАД анекс към договор с “Уникредит Булбанк” АД

Правно основание: чл. 17 от Регламент No 596/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април2014 година относно пазарната злоупотреба (Регламент относно пазарната злоупотреба) и за отмяна на Директива 2003/6/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и директиви 2003/124/ЕО, 2003/125/ЕО и 2004/72/ЕО на Комисията.

Във връзка с изпълнение на изискванията на чл. 17 от Регламента относно пазарната злоупотреба, Ви уведомяваме, че на 29.05.2020 г. е подписан Анекс за удължаване на Договор за поемане на кредитни ангажименти по линия заовърдрафт кредит No0018/730/101012019,сключен между ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕССЪРВИСИС ЕАД–дъщерно дружество на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД и УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД, собщ кредитен лимит с размер на 11 000 000 евро, разпределенпо лимитии срокове:

  • Кредит-овърдрафт до 3 000 000евро, със срокна усвояване до 30.06.2020 и срок за погасяване до 31.08.2020г;
  • Револвиращ кредит до 2 000 000 евро, съссрокна усвояване до 30.06.2020 и срок за погасяване до 30.06.2021г;
  • Банков кредит под условие до 10 000 000 евро, срок за усвояване е по късно от 31.07.2027г, за акредитиви до 15.06.2021г

Настоящите срокове са свъзможност за предоговарянезаползванеза нов 12 (дванадесет) месечен период след решение на компетентния орган на УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД.