1 min read

Уведомление за публикуван индивидуален отчет на ТБСГ АД към 30.06.2022г на английски

Индивидуалният междинен финансов отчет на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД за периода 01 януари – 30 юни 2022 г. на английски език e публикуван на интернет страницата на дружеството.