1 min read

Уведомление за сключен анекс към договор за заем между „Телелинк Бизнес Сървисис“ ЕАД (България) и Телелинк Бизнес Сървисис“ ЛЛС ( САЩ )

Правно основание: чл. 114а, ал. 9 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа

На 06.10.2022г. Телелинк Бизнес Сървисис, ЛЛС (САЩ) – дъщерно на публичното дружество „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД е сключило анекс към договор за заем с „Телелинк Бизнес Сървисис“ ЕАД (България) от 28.04.2022 г. С анекса е увеличен размерът на заема до 2 000 000 щатски долара, срокът на договора до 31.12.2024 г. и размерът на лихвата до 3.5% на годишна база, с право на преразглеждане от страна на заемодателя.

Съгласно изискванията на ЗППЦК, преди сключването на договора е постъпило искане от страна на дъщерното дружество Телелинк Бизнес Сървисис, ЛЛС (САЩ) до Управителния съвет на публичното дружество „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД за предварително одобрение на сделката, обективирано с протокол от заседание, проведено на 05.10.2022 г. и представен, съгласно изискванията на чл. 116б, ал. 3, т. 2 от ЗППЦК в Комисия за финансов надзор.